Vakıf Senedi

Vakıf Resmi Senedi

TUDAV

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 - Bu senedin Geçici Hükümler bölümünde isimleri  yazılı Kurucu üyeler tarafından toplanan 30.000.000.-TL. tahsis edilmek  suretiyle Türk Medeni Kanununa uygun olarak "Turizm Dayanışma Vakfı"   kurulmuştur.

Vakfın Adı

  Madde 2 - Vakfın adı Turizm Dayanışma Vakfı'dır.  Söz konusu Vakıf, iş bu senette Vakıf ibaresiyle anılacaktır.  Vakfın kısaltılmış adı TUDAV'dır. 

  Vakfın Süresi

  Madde 3 - Vakıf, Vakıf Senedinde belirtilen amaçlarını  gerçekleştirmek için faaliyetlerine süresiz olarak devam eder.

  Vakfın Merkezi

  Madde  4 -Vakfın  merkezi Ankara'dır. Yönetim Kurulu kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni  alınarak Vakıf Şubeleri açılabilir.

Yönetim yeri adresi, Ziyabey caddesi 3. Sokak No:5/7  Balgat-Ankara’dır.

İKİNCİ BÖLÜM

Vakfın Amacı ve Faaliyetleri

Vakfın Amacı

  Madde 5 - Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve  geliştirilmesine ve turizmin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik  her türlü faaliyette bulunmak, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı  sağlayacak teşvik, tertip ve tedbirleri almaktır.

Vakfın Faaliyetleri

  Madde 6 - Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere imkanları  ölçüsünde ve kuracağı fonlarla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.    

a) Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine, turizmin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

b) Turizm Sektörüne nitelikli personel yetiştirilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak ve buna yönelik faaliyetleri desteklemek, 

c) Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, Bakanlık ve sektör hizmetlerinde kullanılan her türlü basılı matbuat, madeni plaket, kokart, diploma, sertifika, film, dia, slayt, video kaset, ses kasedi ve benzeri tanıtıcı malzemenin temini, üretimi ve dağıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla sosyal tesisler kurmak, kiralamak, işletmek, işlettirmek,

e) Uygun koşullarla vereceği kısa, orta ve uzun vadeli kredilerle üyelerine konut sahibi olmalarında ve günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları zamanlarda maddi destek sağlamak,

f) Emekli olan  üyelerine maddi destek sağlamak,

g) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, Vakıf tüzel kişiliğinin kazandırdığı tüm hak ve tasarrufları Vakıf amacı doğrultusunda kullanmak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası şirket ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, hisse senetleri satın almak, Vakfın mal varlığını artırmak gayesiyle diğer teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.

h) Üyelerinin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanabilmesi amacıyla Bireysel emeklilik şirketleri ile üyeleri adına Grup Kurucusu olarak emeklilik plan ve sözleşmelerine katılmak, sözleşmeleri yapmak, üyelerin üyelik süresi ile orantılı olarak katılımını sağlamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vakfın Kaynak ve Gelirleri

Vakfın Kaynakları

        Madde 7 - Vakfın kaynakları, aylık ödenti ve fon ödentileridir.

a) Aylık ödenti :  Vakıf üyelerinden her ay başında muntazam olarak aylık ödenti alınır,

b) Fon ödentisi:  Vakıf bünyesinde kurulacak olan fonlardan faydalanmak isteyen Vakıf  üyelerinden, yararlanmak istedikleri her fon için ayrı bir fon ödentisi, her ay  muntazam olarak tahsil edilir. 

Ödentilerin miktarları, tahsili ve buna ilişkin diğer  hususlar iş bu Vakıf Senedine dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle  düzenlenecektir.

Vakfın Gelirleri

        Madde 8 - Vakfın gelirleri şunlardır: 

a) Vakıf  kaynaklarının nemalandırılmasından sağlanacak gelirler,

b) Vakfın  amaçlarına uygun olarak yürütülecek hizmetlerden ve kurulacak fonlardan elde  edilecek gelirler,

c) Bağış ve  yardımlar,

d) Vakıf iştiraklerinden elde edilen gelirler,

e) Sair gelirler. 

Vakıf hiç bir surette 5072 sayılı Kanun ve sair mevzuata  aykırı gelir elde edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Vakfın Organları

Vakfın Organları

        Madde 9 - Vakfın organları şunlardır.

a) Mütevelli  Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim  Kurulu

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet : Vakfın en yetkili üst karar  organı olup, Kurucu ve Seçilen üyelerden oluşur.

Kurucu Üyeler : İş bu Resmi Senedin geçici hükümler bölümünde  ad, soyad ve adresleri belirtilen kişilerden oluşur.

Seçilen Üyeler : Mütevelli Heyet; Olağan Toplantılarından en çok bir ay önce vecibelerini  yerine getiren Vakıf üyeleri arasından, mevcut Kurucu üye sayısının iki katını  aşmamak üzere Mütevelli Heyet Toplantılarında üç yıl için görev yapacak üyeleri  seçer. 

Seçilen  Üyeler, yeniden seçilebilirler.

Mütevelli Heyetin Toplanması

        Madde 11 - Mütevelli Heyet, faaliyet yılını takip eden yılın  ilk iki ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ve günü, Yönetim  Kurulunca belirlenir.

Bunun dışında;

a) Vakıf Yönetim  Kurulunun kararı,

b) Vakıf Denetim  Kurulu üyelerinin tamamının imzasını havi yazılı talebi,

c) Mütevelli  Heyet üyelerinin 1/3'ünün yazılı talebi, üzerine Mütevelli Heyet olağanüstü toplanır.

Olağanüstü toplantı talebinin yerine getirilebilmesi için  toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme konulacak hususların talep  dilekçesinde belirtilmesi şarttır.

Çağrı Usulü

        Madde 12 - Vakıf Yönetim Kurulu,

a) Olağan  Mütevelli Heyet Toplantısı için hazırlayacağı Çalışma Raporu ve  Bilanço'yu,

b) Olağanüstü  toplantı için toplantı gerekçesini,

c) Olağan ve  olağanüstü toplantıların gününü, saatini, yerini ve gündemini toplantıdan en az  15 gün önce heyet üyelerine duyurur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

        Madde 13 - Mütevelli Heyet toplantısının yapılabilmesi için  üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu  çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantı, en geç onbeş gün içerisinde  yapılır ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantı gündeminde Vakıf  Senedinde değişiklik yapılması yer alıyorsa toplantının yapılabilmesi için üye  tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu  ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul  edilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye, diğerinin yerine vekaleten de  olsa oy kullanamaz.

Toplantıda sadece gündemdeki maddeler görüşülür, mevcut  üyelerin üçte birinin teklif ettiği hususlar da gündeme alınabilir.

Toplantının Açılış ve Yönetimi

        Madde 14 - Yönetim Kurulunca; yeri, günü ve saati belirlenen  Mütevelli Heyet Toplantısı açılmadan önce üyeler, Vakıf Yönetim Kurulunca  düzenlenmiş olan listedeki adları hizasını imza   ettikten sonra toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların sayısı  bu liste üzerinden tespit edilerek durum bir tutanağa bağlanır ve yeter sayının  mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya  görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere açılışı yapan  kişinin başkanlığında iki katipten oluşan bir Başkanlık Divanı oluşturulur.

Toplantı  tutanakları ve kararları, Başkanlık Divanı tarafından imza edildikten sonra  Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

        Madde 15- Vakıf Mütevelli Heyetinin;

a) Vakıf Yönetim  Kurulu üyelerini seçmek,

b) Vakıf Denetim  Kurulu üyelerini seçmek,

c) Vakıf  Senedini değiştirmek,

d) Yönetim  Kurulunun üyelikten çıkardığı kişilerin itirazlarını incelemek ve karara  bağlamak,

e) Vakıf Yönetim  ve Denetim Kurullarının Faaliyet Raporlarını görüşmek ve ibra etmek,

f) Vakıf  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve çalışma programlarını incelemek ve  onaylamak,

g) Vakıf Yönetim  Kurulunca hazırlanacak kadro cetvelini onaylamak,

h) Vakıf  Yönetmeliklerini ve değişikliklerini onaylamak,

i) Vakfın feshi  veya tasfiyesine karar vermek,

j) Heyete  getirilen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

k) Mevzuat ve iş  bu Resmi Senette belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

        Madde 16 - Vakfın her türlü iş ve işlemleri, Yönetim Kurulu  tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, dokuz kişiden oluşur. Mütevelli Heyet,  Yönetim Kurulunu  üç yıl süre ile seçer.  Yedek üyelerin seçiminde de aynı oran uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları

        Madde 17 - Vakıf Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi  üyeleri arasından; bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir  Genel Sayman seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna, Başkan  Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları, ayda en az bir defa yapılır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Başkanının veya Kurul üyelerinden en  az ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının yapılabilmesi için en az beş  üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu  ile alınır. Eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış  sayılır. Bir yıl içinde sağlık ve mücbir sebepler nedeniyle dört toplantıya  katılmayan ve görev süresi sırasında Ankara dışında veya başka bir kurum veya kuruluşta  bir göreve atanan Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevi sona erer ve  ayrılanların yerlerine, süresini tamamlamak üzere, sırada bulunan yedek üyeler  göreve davet olunur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

        Madde 18 -Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Vakfı  mahkemelere, resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil  etmek,

b) Vakıf  gelirlerinin sarfına ilişkin kararlar almak, kurulacak fonlara Vakıf  gelirlerinden ayrılacak payları belirlemek,

c) Vakfın bütçe  tasarısını ve çalışma programını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayından  sonra uygulamak,

d) Gerekli  Yönetmelikleri hazırlamak ve bunları Mütevelli Heyetin tasvibine sunmak,

e) Vakıf Üyelerinin  üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

f) Vakfın  amaçları doğrultusunda her çeşit menkul ve gayrimenkul, makine, teçhizat ve  malzeme alınmasına, kiralanmasına karar vermek ve buna ilişkin  işlemleri yürütmek,

g) Her faaliyet  yılı sonunda, Vakfın, yıllık bilanço, gelir ve gider cetvellerini ve Yönetim  Kurulu faaliyetlerini gösteren raporunu düzenlemek, Mütevelli Heyete sunmak,  bilanço ve gelir-gider cetvellerini kanuni süresi içinde Vakıflar Genel  Müdürlüğü'ne iletmek,

h) Usulüne göre karar,  muhasebe, demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak,

i) Bütçedeki  maddeler arasında aktarma yapmak,

j) Üyelerin  ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, kreş, konukevi ve lokal gibi sosyal  tesislerin inşa ettirilmesine, satın alınmasına, kiralanmasına veya mevcut bir  tesisle anlaşma yapılmasına, bu tesislerin işletilmesine ya da işlettirilmesine  ilişkin hususları karara bağlamak,

k) Vakfın  tanıtılması için kitap, gazete veya dergi çıkarmak, görsel malzemeler ile  reklam yapmak, yaptırmak,

l) Vakfa gelir  sağlayacak her türlü imkandan yararlanmak, bu amaçla gerektiğinde şirket ve  işletmeler kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına, hisse senedi satın  alınmasına karar vermek,

m) Sosyal  dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla her türlü sosyal faaliyette  bulunmak, kutlama ve açılış günleri ile tören ve toplantılar düzenlemek,

n) Vakıf  çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve Vakfın gelişmesine ilişkin her türlü  tedbiri almak, Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin her türlü tedbiri  almak, Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin komiteler kurmak, çalışma  yöntem ve kurallarını saptamak,

o) Gerekli  hallerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izniyle şube açılmasına karar vermek,

p) Gerektiğinde,  Vakfın idari işlerinde görev alacak Genel Müdür, Müdür, Muhasebeci ve diğer  görevlilerin atamalarını yapmak,

r) 657 sayılı  Kanuna ve sair mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Vakıf iştiraklerinde Vakıf  hisselerini temsilen görev alacakların, öncelikle  Yönetim Kurulu asil üyeleri veya Vakıf  üyeleri arasından seçmek,

s) İlgili  mevzuat ve iş bu Resmi Senette belirtilen diğer görevleri yapmak.

t) Bireysel  emeklilik sistemi hizmeti satın alınması konusunda Mütevelli Heyetince alınacak  kararları yerine getirmek, bu bağlamda yetki verilmesi halinde bireysel  emeklilik sistemine aktarılacak katkı payını belirleyip üye adına ödemek,

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

        Madde 19 - Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı temsil eder, Yönetim  Kurulu kararlarını uygular, Vakfı yönetir, Vakıf harcamalarının İta Amirliği  görevini yapar, Vakıf personelini tayin eder veya görevlendirir.

Başkan,  Başkan Yardımcısına veya gerektiğinde diğer bir Yönetim Kurulu üyesine yetki  devrinde bulunabilir.

Denetim Kurulu 

        Madde 20 -Vakfın işlemleri, kendisine karşı sorumlu olmak  üzere Mütevelli Heyetin kendi üyeleri veya Vakıf Üyeleri arasından üç yıl için  seçeceği üç kişilik bir Denetim kurulu tarafından denetlenir, ayrıca üç yedek  üye belirlenir. Kurul, üyeleri arasından birisini Başkan  seçer ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

        Madde 21 - Denetçiler, Vakfın bütün işlemlerini denetlemek ve  iş bu Resmi Senet ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler için denetçilere  verdiği görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine getirilmesinde  aksine davranıldığı taktirde, aynı mevzuat hükümlerine göre sorumludurlar.

Denetçiler, denetimleri sırasında gördükleri mevzuata aykırı işlemleri  Yönetim Kuruluna bildirerek, gerekirse bu hususta Mütevelli Heyeti olağanüstü  toplantıya davet ederler.

Ayrıca,  Denetçiler her yıl toplanacak Mütevelli Heyete Vakfın işlemleri, mali durumu ve  yatırımları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler, son üç yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri  raporu da, Mütevelli Heyete tevdi edilmek üzere, Mütevelli Heyet toplantısı  tarihinden bir ay önce Yönetim Kuruluna vermek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Vakıf Üyeliği

        Madde 22 - Vakıf Resmi Senedi hükümlerine göre 01.01.2002  tarihine kadar Vakfa üye olmuş olanlardan, Vakıf Resmi Senedinin ilgili  hükümlerine göre herhangi bir nedenle üyeliği sona ermemiş olanlar Vakfın  halihazırdaki üyeleridir.

Üyelik Şekli

Vakıf üyeliği devam edenlerin dışında, Vakfa  31.12.2001 tarihinden sonra hiç bir surette yeni üye kaydedilemez.

Üyelerin Sorumlulukları

        Madde 24 - Bu senette ve ilgili Yönetmeliklerde yazılı  vecibelerini yerine getirmemekte ısrar edenlerle, Vakıf içerisinde huzursuzluk  yaratarak faaliyetlerini engelleyenler, diğer yandan iki ay üst üste aylık  ödentilerini ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır.

Üyeliğin Sona Ermesi

        Madde 25 - Aşağıdaki hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

a) Ölüm,

b) Yazılı olarak  Vakıf üyeliğinden ayrılmak,

c) Vakıf Yönetim  Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmak.

İtiraz

        Madde 26 - Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf üyeliğinden  çıkarılanlar, durumun kendilerine yazılı olarak tebliğ tarihinden itibaren 1 ay  içerisinde Vakıf Başkanlığına itiraz edebilir. Bu itiraz, Yönetim Kurulunca  yerinde bulunmadığı taktirde Mütevelli Heyetin ilk toplantısında karara  bağlanır. Bu karar kesindir.

Üyeliği Sona Erenlerin Borçları

        Madde 27 - Vakıf üyeliği sona erenlerin borçları muaccel olur  ve alacaklarından mahsup edilir. Buna rağmen bakiye borcu kaldığı taktirde,  herhangi bir ihbara ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kanuni ve idari  yollarla tahsil edilir. Ancak, ölüm nedeniyle üyeliği sona erenlerin Vakıftaki  alacakları borçlarına mahsup edildikten sonra kalan borçları, Vakıf Yönetim  Kurulunun tespit edeceği ödeme planına göre taksitler halinde de varislerince  ödenebilir.

Üyeliği Sona Erenlerin Hakları

        Madde 28 - Herhangi bir nedenle Vakıf üyeliği sona erenler,  Vakfa ödemiş oldukları ödentiler dışında herhangi bir hak talebinde  bulunamazlar.     

Üyelik Hak ve Menfaatlerinin Devri

        Madde 29 -Vakıf üyeleri, üyelikten dolayı kazandıkları veya  kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir veya  temlik edemezler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Vakıf Personeli

Vakıf personelinin yönetimi, görev ve  sorumlulukları ile iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin esas ve usuller, Vakfın  kuruluşunu takip eden 6 ay içinde hazırlanacak Yönetmelik ve Yönergelerle  belirlenir.

Hesap Devresi

        Madde 31 - Vakfın hesap devresi, takvim yılıdır.

İmza Yetkisi

        Madde 32 - Vakfa ait yazışmalar Yönetim Kurulu Başkanı veya  yetki devrettiği Yönetim Kurulu Üyesi imzasıyla yapılır.

Fon Kurulması

        Madde 33 - Mütevelli Heyeti kararı ile; Vakıf gelirlerinin  Vakıf faaliyetlerine dağılımını düzenlemek, Vakfın yapacağı maddi desteklerin  şart ve usullerini belirlemek amacı ile, Vakıf faaliyetlerinin yöneldikleri  alanlara göre fonlar kurulabilir.

Fon  kurulması yolunda alınan Mütevelli Heyeti kararında, Vakıf faaliyetlerinden  hangilerinin hangi fon kapsamında olacağı ve fonların adlarının belirtilmesi  zorunludur.

Bu şekilde  kurulacak fonların işleyişi, Bakanlık personelinin fonlarla  ilişkilendirilmesinden doğacak hak ve yükümlülükleri, Vakıf Yönetim Kurulunca,  Vakfın kuruluşunu takip eden 6 ay içinde hazırlanacak ve Mütevelli Heyetince  onaylanacak Yönetmelikle belirlenir.

Vakfın Harcamaları

        Madde 34 - Vakfın İta Amiri, Yönetim Kurulu Başkanıdır.  Vakfın bütün harcamaları, Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Ancak,  ivedi durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek miktarda  harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılacak harcamalar, ilk  Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Vakfın  paraları, bankalarda Vakıf adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaplardan  para çekilmesi ya da bankalara talimat verilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı  veya Başkan Yardımcısı ile Sayman ve onun yokluğunda bir Yönetim Kurulu  Üyesinin imzası olmak üzere çift imza şarttır.

Vakfa Yapılacak Hizmetlerin Karşılığı

        Madde 35 - Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim  Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bunların görev gereği yapacakları  seyahatlere ait yol giderleri ve Vakıf için yaptıkları belgeye dayanan zorunlu  masrafları Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre ödenir.

Hakların Düşmesi

        Madde 36 - Bu Resmi Senette gösterilen haklara ilişkin olarak  usulüne göre ilgililere yapılan tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren 5  yıl içerisinde hak sahiplerince bu haklardan yararlanılmadığı taktirde bu  haklar düşer ve ödenecek meblağ Vakfa kalır.

Vakfın Feshi ve Tasfiyesi

        Madde 37 - Mütevelli Heyet tarafından ya da herhangi bir  şekilde Vakfın feshi ve tasfiyesine karar verildiği takdirde, Vakfın varlıkları  öncelikle borç ve alacak durumuna göre üyelik süreleri ile orantılı olarak  kanuni kesintiler yapıldıktan sonra üyelere dağıtılır.

Denetim

        Madde 38 - Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine  tabidir.

Yürürlük

        Madde 39 -Bu Resmi Senette yazılı hükümler tasdik ve tescil  işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben yürürlüğe girer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

İlk Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı

        Madde 1 - Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından  sonraki ilk ay içerisinde Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı yapılır.

Kurucu Üyeler

        Madde 2 - Aşağıda ad, soyad ve adresleri belirtilen kişiler  vakfın kurucu üyeleridir.

1-  Galip METİNGÜ                                   İdari ve Mali  İşler Dairesi Başkanı

2-  Necip ÇAKIR                                        Döner  Sermaye İşletmesi Müdürü

3-  Nesil BÜYÜKPAMUKÇU                      Bakanlık Müşaviri

4-  Demirkan ARSLAN                              Hukuk Müşaviri

5-  Coşkun KÜÇÜKAKSOY                       Başmüfettiş

6-  M.Emin TEMEL                                   Başmüfettiş

7-  Mustafa AKGÖKÇE                             Başmüfettiş

8-  Erdal AKTAN                                       Müfettiş

9-  Vahit KARAALİ                                    Müfettiş  Yardımcısı

10- Mümtaz TELLİ                                   Daire Başkanı

11- Abdulkadir YILDIZ                              Daire Başkanı

12- Hüseyin ÖZER                                   Daire Başkanı

13- Şevki ÇİVİ                                          Mühendis

14- Muzaffer YAVUZ                                Mühendis

15- Hilmi AKAR                                        Daire  Başkanı

16- Mehmet Z. KONAY                             APK Uzmanı

17- Emine ÇAM                                        APK  Uzmanı

18- Nusret TUTAN                                    Daire Başkanı

19- Raci AKYOL                                        Daire  Başkanı

20- Doğan ACAR                                       Ankara İl  Turizm Müdürü

21- Mustafa SİYAHHAN                             APK Uzmanı

22- Süha GÜNDEN                                   APK Uzmanı

23- Bilgen GÜVEN                                    APK Uzmanı

24- Kaler GÜVEN                                      APK Uzmanı

25- Mehmet GÜNDÜZ                              APK Uzmanı

26- Necip ACAR                                        Başkontrolör

27- Ulaş DİNÇER                                      Başkontrolör

28- Hüseyin DOĞAN                                 Şube Müdürü

29- Necmi ÖNLER                                     Şube Müdürü

30- Kadir YILDIRIM                                   Şube Müdürü

31- Yusuf HÖYÜK                                      Şube Müdürü

32- Faruk ŞEN                                          Şube  Müdürü

33- Suat YÜKSEL                                      Şube Müdürü

34- Mahmut DÖNMEZ                              Şube Müdürü

35- Müjgan DEMİR                                   Şef

36- Vildan KÜÇÜKOSMAN                       Memur

37- Emel ÇAKMAKKAYA                          Uzman

38- Gülşen KARACABAY                         Memur

39- Adalet ÖZDÜRÜK                              Memur

Geçici Yönetim Kurulu

        Madde 3 - Vakfın kuruluş ve tescilini müteakip aşağıda ad,  soyad ve adresleri belirtilen kişiler ilk Mütevelli Heyet toplantısına kadar  Yönetim Kurulunu teşkil ederler.

1-  Galip METİNGÜ                                İdari ve Mali  İşler Dairesi Başkanı

2-  Erdal AKTAN                                     Müfettiş

3-  Abdulkadir YILDIZ                             Daire Başkanı

4-  Mümtaz TELLİ                                  Daire Başkanı

5-  Nesil BÜYÜKPAMUKÇU                    Bakanlık Müşaviri

6-  Demirkan ARSLAN                            Hukuk Müşaviri

Geçici Denetim Kurulu

        Madde 4 - Vakfın kuruluş ve tescilini müteakip aşağıda ad,  soyad ve adresleri belirtilen kişiler ilk Mütevelli Heyet toplantısına kadar  Denetim Kurulunu teşkil ederler.

1-  Coşkun KÜÇÜKAKSOY                      Başmüfettiş

2-  Mustafa AKGÖKÇE                            Başmüfettiş

3-  Necip ACAR                                       Başkontrolör