Üyelik ve Ödentiler Yönetmeliği

TUDAV

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI

ÜYELİK VE ÖDENTİLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş 

Amaç 

Madde 1-  Bu Yönetmeliğin amacı; Turizm Dayanışma Vakfı Resmi Senedinde yer alan Vakıf üyeliğinin gerektirdiği hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, ödentilerin miktarının tespiti ve tahsili ve bunlara ilişkin işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Dayanak 

Madde 2- Bu yönetmelik, Turizm Dayanışma Vakfı Resmi Senedinin 7 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen; 

TUDAV : Turizm Dayanışma Vakfı'nı, 

Mütevelli Heyet : Turizm Dayanışma Vakfı Resmi Senediyle belirlenen Vakıf kurucu üyeleri ile tabii üyelerinden oluşan heyeti, 

Yönetim Kurulu : Mütevelli Heyet tarafından, üyeleri arasından 3 yıl için seçilen kurulu, 

Üye : Turizm Dayanışma Vakfı üyesini, 

Ödenti : Turizm Dayanışma Vakfı üyesince ödenmesi zorunlu olan parayı ifade eder. 

Vakıf Üyesi Olabilecekler 

Madde 4- Turizm Bakanlığı teşkilatında Memur kadrosuyla çalışan personel Vakfın üyesi olabilir. Bu durum, Üyelik Taahhütnamesinin birim amirinin tasdiki ile ispat olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM

Vakıf Üyeliği 

Üye Olma Usulü

Madde 5- Vakfa üye olmak isteyenler, başvurularını TUDAV Üyelik Giriş Beyannamesini doldurmak ve Yönetim Kuruluna vermek suretiyle yaparlar. Yönetim Kurulunca, bu başvuru, en geç iki ay içerisinde karara bağlanır. Bu kararın ilgiliye tebliğini takip eden ilk aybaşından itibaren gerekli ödentilerin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. 

Ancak, Vakfın ilk kuruluş yılında yapılacak üyelik başvuruları hakkında Yönetim Kurulu Başkanlığınca Üyelik isteğinin reddi dışında alınacak kararların ilgiliye tebliği gerekmez. 

Vakıf üyelerine bir kimlik belgesi verilir.

Üyelerin Yükümlülükleri 

Madde 6- Vakıf üyeleri, aylık ödentilerini her ay Vakıf hesabına öderler. Ödentilerini yapılan tebligata rağmen iki ay üst üste ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. 

Vakıf Hizmetlerinden Yararlanma ve Üyelerin Hakları

Madde 7- Vakfın sağlayacağı hizmetlerden Vakıf üyeleriyle, bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babaları yararlanır. 

TUDAV üyelerinin hakları şunlardır. 

a) Karşılıksız sosyal yardımlardan yararlanma hakkı, 

Vakıf üyesi, üyelik statüsünü kazandıktan sonra Vakfın karşılıksız olarak yapacağı Ölüm yardımına hak kazanır. Bu yardım, Vakıf üyesi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, çocuk, anne ve baba) için verilir. Üyenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tespitinde Bakanlığa vermiş olduğu en son aile beyannamesi esas alınır. 1992 yılı için bu miktar 2 milyon TL'dir. Mütevelli Heyet, üyelere verilecek diğer sosyal yardımları ve miktarlarını yıllık olarak belirler.

b) Vakıf bünyesinde kurulacak Fonlara üyelik hakkı, Üyelere çeşitli amaçlarla krediler vermek, emekli olan üyelere maddi destek sağlamak gibi amaçlarla Vakıf bünyesinde kurulacak Fonlara üye olabilmek için Vakıf üyesi olmak şarttır. 

c) Vakfın kuracağı, iştirak edeceği, işleteceği ya da işlettireceği dinlenme ve diğer sosyal tesislerden ve ticari işletmelerinden yararlanma hakkı. 

Vakfın amaçları doğrultusunda kuracağı sosyal tesislerden, Vakfın malvarlığını artırmak üzere yapacağı teşebbüs ve faaliyetlerden yararlanabilmek için Vakıf üyesi olmak gereklidir. 

Vakıf kurucu üyeleri ve tabii üyelerinin de yukarıda ifade edilen hak ve imkanlardan yararlanabilmeleri için Vakfa üye olmaları zorunludur. 

Üyeliğin Dondurulması 

Madde 8- Herhangi bir nedenle Bakanlıktaki görevinden ücretsiz izin alan Vakıf üyelerinin talep etmeleri halinde, Vakfa karşı yükümlülükleri, tekrar göreve başladıkları tarihe kadar Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir.

Bununla beraber, üyeliğin dondurulması hiç bir şekilde bir yılı geçemez ve Vakıf bünyesinde kurulacak fonlarla ilgili hak ve yükümlülüklerin dondurulması anlamına gelmez. 

Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 9- Aşağıdaki hallerde Vakıf üyeliği sona erer. 

a) Ölüm, 

b) Üyenin yazılı talebi ile Vakıf üyeliğinden ayrılması, 

c) Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmak, 

d) Turizm Bakanlığındaki görevinden ayrılmak. 

Turizm Bakanlığındaki hizmet süresi 10 yılı veya Vakıftaki üyeliği 5 yılı geçen Vakıf üyeleri Bakanlıktaki görevlerinden ayrılsalar ya da emekli olsalar bile, istedikleri taktirde Vakıf üyeliklerini devam ettirebilirler. Ancak, Vakfın üye kabulüne başladığı tarihi takip eden 6 ay içinde Vakfa üye olan personel için yukarıda belirtilen süre şartı aranmaz. 

Vakıf üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar yeniden üyelik için başvuruda bulundukları takdirde, ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar. 

İtiraz  

Madde 10- Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenler ile Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar, durumun kendilerine yazılı olarak tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Vakıf Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itiraz Yönetim Kurulunca yerine bulunmadığı takdirde, Mütevelli Heyetin ilk toplantısında karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

Üyeliği Sona Erenlerin Hakları

Madde 11- Herhangi bir nedenle Vakıf üyeliği sona erenler, ödemiş oldukları giriş ödentisi ve aylık ödentileri talep edebilir. Bunlar, Vakıf imkanlarından ve verilen karşılıksız yardımlardan yararlanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödentiler 

Ödenti Türleri  

Madde 12- Giriş ödentisi: Vakfa ilk kez giren üyelerden, üyeliğin kabul edildiği ayı takip eden ay başında bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 

Aylık ödenti: Üyelerden her ay başında muntazaman alınır. 

Ödentilerin Miktarı 

Madde 13- Giriş ödentisi ve aylık ödentinin miktarı, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile her yıl için yeniden belirlenir. 

1992 yılı için bu miktarlar; Giriş ödentisi olarak 120.000.- TL, aylık ödenti olarak 20.000.­ TL tespit edilmiştir. isteyenlerden giriş ödentisi 4 eşit taksitle alınabilecektir. 

Ödentilerin Tahsili  

Madde 14- Vakıf üyelerince yapılacak ödentilerin tahsil usulü Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelere duyurulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük

Yürütme 

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini, Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. 

Yürürlük 

Madde 16- Bu Yönetmelik Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girer.