Fonlar Yönetmeliği

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI

FONLAR YÖNETMELİĞİ

YETKİ VE AMAÇ

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV) Resmi Senedi’nin 6, 15, 18 ve 33 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Madde 2 – Bu Yönetmeliğin amacı; Vakıf Senedi’nin 6/h maddesinde belirtilen “üyelerinin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanabilmesi amacıyla Bireysel emeklilik şirketleri ile üyeleri adına Grup Kurucusu olarak emeklilik plan ve sözleşmelerine katılmak, sözleşmeleri yapmak, üyelerin üyelik süresi ile orantılı olarak katılımını sağlamak” hükmünü gerçekleştirmek üzere kurulacak fon ve fonlar ile Vakıf Senedine dayanılarak kurulmasına karar verilen fonların usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 3 – Bu yönetmelik, kurulacak olan fon veya fonların işleyişi, üyelere yapılacak fon dağıtım esas ve usullerini kapsar. 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Vakıf: Turizm Dayanışma Vakfını,

b) Vakıf Resmi Senedi: Turizm Dayanışma Vakfı Resmi Senedini,

c) Mütevelli Heyet: Kurucu ve Seçilen üyelerden oluşan Heyeti,

d) Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyet tarafından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Kurulu,

e) Fon: Mütevelli Heyet Kararıyla kurulan Fon veya Fonları,

f) Eski Fon: Emeklilik Fonunu,

g) Fon Ödentisi: Fon üyesince, Fon veya Fonlara, her ay ödenmesi zorunlu olan parayı, 

h) Vakıf Katkı Payı: Vakıf gelirlerinden, Fon veya Fonlara aktarılacak parayı,

i) Yıllık Nema Yüzdesi: Fon ödentilerine uygulanacak nema oranını,

j) BES: Bireysel Emeklilik Sistemini,

ifade eder.

Fon Kuruluşu

Madde 5 – 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin tanıdığı haklardan yararlanmak amacı ile Turizm Dayanışma Vakfı Resmi Senedinin 6/h maddesinde yer alan faaliyeti gerçekleştirmek üzere; üye ve vakıf katkısının Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması için "Bireysel Emeklilik Fonu" kurulmuştur. 

Yeni fonların kurulması ve/veya kurulan fonların sona erdirilmesi için Mütevelli Heyeti’nce Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONU

Fon Üyeliği ve Kaynağı

Madde 6 – Halen çalışan veya emekli tüm Vakıf üyeleri, bu Yönetmeliğe göre kurulacak olan fon veya fonlara üye olabilir. Kurulan fona üye olabilmek için Vakıf üyesi olmak şarttır. Tüm Vakıf üyeleri, kurulacak fona kuruluş tarihinden itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın üye olmuş sayılırlar. 

Fon birikimi, üyelerden her ay alınan fon ödentisi ile Vakıf gelirlerinden Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen oranlarda aktarılan vakıf katkı paylarından oluşmaktadır. 

Fon ödentisinin asgari tutarı ve yapılacak artış tüfe oranını geçmemek üzere, ödentinin yapılacağı dönem öncesindeki en son Yönetim kurulu toplantısında belirlenir.  

Fon ödentisi her ay, memur maaşlarının ödendiği günü izleyen 10 gün içerisinde üyeler tarafından Fon hesabına yatırılır.

Üyeliğin Sona Ermesi ve Buna Bağlı Hükümler

Madde 7 – Fon üyeliği;

a) Üyenin, üyelikten ayrılma talebine ilişkin yazılı başvurusu,

b) Asgari Fon ödentisinin iki ay üst üste ödenmemesi,

c) Vakıf üyeliğinin, Vakıf Senedi hükümlerince sona ermesi,

hallerinde, sona erer.

Üyeliğin sona ermesi hallerinde, Fon hesabında biriken ve Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılmayan ödentilerin tamamı, herhangi bir nema uygulanmadan üyeye geri ödenir.

Üyenin, Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılan parası emeklilik şirketi ile imzalanan sözleşme hükümlerine tabii olur. 

Fonun Yönetimi

Madde 8 – Fonun işleyişi, yönetimi ve muhasebe işlemleri, Vakıf görevlileri tarafından yürütülecek olup, fonda biriken tutarların emeklilik şirketine aktarılması söz konusu olduğundan münhasıran bu iş için ayrı bir personel istihdam edilmeyecektir. Ancak; ihtiyaç duyulması halinde danışmanlık hizmeti alınabilecektir.

Fon Birikiminin Nemalandırılması

Madde 9 – Üyenin fon hesabında biriken ödentileri yılsonunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği oran üzerinden nemalandırılır. Bu oran, ödentilerin getirisi dikkate alınarak belirlenir.

Nemalandırma aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

          Ö x S x ( 2 + ( S + 1 ) x Y ) 

 A = ----------------------------------  

                     2 

Formülde yer alan;

A- Aylık nemalandırılmış toplam ödenti,

Ö- Aylık ödenti miktarı,

S- Hesaba yatırılan ödenti sayısı,  

Y- Aylık nema yüzdesi, anlamında kullanılmıştır. 

Vakıf Katkı Payı

Madde 10 – Yönetim Kurulu, her yılsonunda, Vakıf Katkı Payı olarak verilecek toplam para miktarını belirler, belirlenen bu meblağın, her bir üye için, vakıf üyelik süresine orantılı bir şekilde dağılımını yapar. Vakıf katkı payının dağılımın yapılmasında üyelik süresi, aylık olarak hesaplanır.

Vakıf Katkı Payından yararlanabilmek için ilgili yıl bitimine kadar (01 Ocak - 31 Aralık) Fon üyeliğinin devam etmesi ve birikimlerin aktarımı için sözleşme yapılan bireysel emeklilik şirketinde sözleşme süresince kalınması şarttır. 31 Aralık günü itibariyle ilgili yıla ait ödentilerini tam olarak yatırmamış olan üyenin, ödeme yapmadığı veya eksik yaptığı her ay için, ilgili yıla ait Vakıf Katkı Payının 1/12’si kesilir. 

Fon Birikiminin Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımı

Madde 11 – Fon üyesinin, emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin emeklilik hesaplarında izlenmesine, birikimlerin başka bir şirkete aktarılmasına, yapılacak kesintilere, üyenin/katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esasların belirlenmesi ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Fon üyesi emeklilik şirketi ile Vakıf arasında belirlenen Sözleşme ve aktarım esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Fon üyesi ile emeklilik şirketi arasında Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip, Fonda biriken üye birikimleri, her takvim yılının sonunda, emeklilik şirketi ile yapılan sözleşme esaslarına uygun olarak emeklilik şirketinin hesabına yatırılır. 

Fonda biriken üye birikimleri, üyelerin yıl içerisinde fon hesabına yatırdığı fon ödentilerinin toplam miktarı ile bu miktarın o yıla ait neması ve o yıla ilişkin vakıf katkı payının toplamından oluşur.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 12 – Bu Yönetmelik de, hüküm bulunmayan hallerde, uygulama sırasında meydana gelen tereddütlerin giderilmesinde, gerekli redaksiyon ve değişikliklerin yapılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Esaslar

Madde 13 – Fonlar ve Krediler Yönetmeliği ile Emeklilik Fonu Uygulama Esasları 31.12.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer Hükümler

Madde 14 – Bu Yönetmeliğin, Bireysel Emeklilik Fonu’na ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde kurulacak olan diğer fonlar için de uygulanacaktır.  

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 15 – Bu Yönetmeliğin, Vakıf Senedine aykırı ve/veya Vakıf senediyle çelişkili hükümler içermesi durumunda ve ayrıca bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hallerde Vakıf Senedi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 – Bu Yönetmelik, Turizm Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin onayı ile 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulunca yürütülür.