Faaliyet Raporu

T U D A V

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI 

2017 YILI FAALİYET RAPORU

(01.01.2017 -  31.12.2017)

Nisan 1992’de kurulan Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV), 25. yılını tamamlamıştır. Vakfımız kuruluşundan bugüne kadar; mali gücü, üye sayısı, gerçekleştirdiği ve sunduğu hizmetleri ile kuruluş amacını en iyi şekilde yerine getirmiş olup, önümüzdeki yıllarda da çalışmalarına hız vererek hizmet vermeye devam edecektir. Vakfımız, üyeleri ve çalışanlarından gördüğü büyük ilgi ve destek sayesinde, bugünkü güçlü yapısına ulaşmıştır. 

Bugüne kadar Vakıf faaliyetlerine destek veren; Mütevelli Heyet üyelerimize ve özveri ile hiçbir menfaat beklemeksizin Vakıf Yönetim ve Denetim kurullarında görev alanlara, Vakıf personeline ve Vakfına sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

Vakfımızın 2017 yılı sonu itibariyle gerçekleştirdiği çalışmalar, aşağıda sunulmuştur

1.    MEVZUAT DURUMU

Vakfımızın 27.02.2016 tarihinde yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında; “vefat eden üyenin, vakıf üyeliğine bağlı hak ve borçlarının mirasçıları üzerinden devam ettirilmesi” ile ilgili senet değişikliği için karar verilmesi üzerine, 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün senet değişikliğine yapmış olduğu itiraz üzerine, dosya bilirkişiye gönderilmiştir. 

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor da, özetle davaya konu vakıf senedi değişiklik tescil talebinin hukuksal dayanaktan yoksun bulunduğu, öngörülebilen ve öngörülemeyen birçok soruna da yol açması muhtemel bulunan bu tescil talebinin, vakıf kurumu açısından uygun olmadığı değerlendirilmekte olduğu yönünde rapor düzenlenmesi üzerine, rapora itiraz edilmiş ve mahkemeden dosyanın üç kişiden oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesi talep edilmiştir. 

Bilirkişi Kurulu tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme Bilirkişi Kurulu Raporunu dikkate alarak, senet değişikliğini “TESCİL” etmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mahkeme kararına itiraz ettiği için, dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş ve 16. Hukuk Dairesi verdiği kararda özetle; Vakıf kuruluş senedinin “Üyeliğin Sona Ermesi” başlıklı 25. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yapılmak istenilen değişikliğin Vakfın amacı ve faaliyetlerinin gösterildiği 5. ve 6. maddedeki düzenlemeye uygun olmadığı, kurucu iradenin ölen üyenin Vakıf üyeliğine bağlı hak ve borçlarının mirasçıların üzerinden devamını öngörülmesi halinde Vakfın amacına, kuruluş iradesine aykırı düşüleceği, mali durumu ne şekilde değiştireceğinin açık olmadığı, Vakıf senedinin 29. maddesinde düzenlenen “Vakıf Üyelerinin üyelik hak ve menfaatlerini herhangi bir şekilde devredemeyeceği” hükmüne aykırı bir düzenleme olacağı, değişiklikle Vakfın amacından yararlanacakların kapsamının genişletildiği, yapılan değişiklik Vakfın amacına ve kapsam yönünden faaliyetlerine ilişkin bir değişiklik olduğu anlaşılmakla, davanın reddi gerekirken yanılgılı bir değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi doğru değildir. diyerek, 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu kararı kaldırılarak, davanın reddine karar vermiştir.

Vakfımızca, Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu karar temyiz edildiğinden, dava dosyası mahkeme tarafından Yargıtay’a gönderilmiş olup, sonuç beklenmektedir.

2.    ÖRGÜTLENME

Vakfımızın 31.12.2017 tarihi itibariyle, 961 üyesi bulunmaktadır.

Vakfımızda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak hizmet veren iki personel mevcuttur. Ayrıca, Vakfımızın mali ve hukuki iş ve işlemleri için Mali Müşavir ve Avukat’dan, Müşavirlik hizmeti alınmaktadır.

3.    MALİ YAPISI

31.12.2017 tarihi itibariyle hazırlanan; Bilanço ve Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Vakfımızın Başlıca Gelir Kaynakları;

ü  Üye aylık aidatı ile Bireysel Emeklilik Fonu aidatı, 

ü  Bağış ve yardımlar,

ü  Vakıf kaynaklarının nemaları,

ü  Bağlı ortaklığımız, TURAŞ A.Ş.’den sağlanan kâr payından oluşmaktadır.

Vakfımızdaki tüm harcamalar, Vakıf Resmi Senedi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır.

4.    2017 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Vakfımız, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği sosyal amaçlı hizmetler ile turizm sektörüne yönelik faaliyetleri için öncelikle mali kaynak temin edecek projelere ağırlık vermiş ve bu  konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

 4.1.  Turizme Hizmet ve Vakfa Gelir Sağlamaya Yönelik Çalışmalar                 

Vakfımız; Resmi Senedinde belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmeye devam edilmektedir. 

4.1.1.    Vakfımızın amaçları arasında yer alan turizm sektörünün altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve yapımı tamamlanan altyapı tesislerinin işletilmesi yapılarak turizm sektörüne hizmet verilirken, ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Maliye Bakanlığından kiralanan altyapı tesislerinden; Belek-1, Belek-2 ve İncekum arıtma tesisleri ile İl Özel İdaresinden kiralanan su kuyuları kira süreleri dolmadan, Bakanlık tarafından, TURAŞ’dan alınarak Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) aracılığı ile özel bir firmaya verilmiştir. Konu ile ilgili olarak yasal yollara başvurulmuş olup, Belek-1, Belek-2 arıtma tesislerinin, TURAŞ’a iadesine için verilen mahkeme kararı temyiz aşamasında olup, diğer davalar ise devam etmektedir.

TURAŞ A.Ş. halen, Boğazkent, Türkler ve Sarıgerme arıtma tesislerinin işletmesine devam etmektedir. TURAŞ A.Ş. elinde kalan 3 arıtma tesisi ile varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar mevcut personeli ile borçsuz olarak ülkemize ve turizmimize hizmet vermektedir.

Muğla-Sarıgerme arıtma işletmesi ile ilgili olarak, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile yapılan görüşmeler sonucunda; içme suyu tesisi işletmesi MUSKİ’ye geçmiş, arıtma tesisinin işletmesi ise, TURAŞ’ta kalmıştır. Konuyla ilgili olarak, MUSKİ Genel Müdürlüğü ile mahsuplaşma işlemi tamamlanmıştır.

MUSKİ ile görüşmeler yaparak anlaşma sağlanırken, ASAT ile görüşmek  için her yol denenmiştir. Ne var ki anlaşma yolu değil, yanlış uygulanan işlemi yargıya götürerek işin uzamasına neden olunmaktadır. İşletmelerin de iyi işletilmemesine  neden oldukları hususunu gizlemeye çalışmaktadırlar.  

Diğer taraftan; TURAŞ A.Ş. tarafından yapılan yatırımlara ek olarak, Antalya bölgesinde işletilen arıtma tesislerinden çıkan çamurun yakılması amacıyla, 11.673.000,00 TL bedelli atık çamur kurutma ve yakma tesisi kurulmasına başlanılmıştır. Ancak, tesisin yapımı konusunda yüklenici firma ile yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle, hukuki sürecin sonuçlanması beklenmektedir. En son bilirkişiye gerekli tespitler yaptırılmıştır.

Yakma ihalesi 2010 yılında yapılmış, ihale bedelinin %90’ı ödenmiş, müteahhit işi zamanında bitirmediği için yargı yoluna gidilmiştir. Yargı makamınca, işin yapım miktarının tespiti amacıyla 5. defa bilirkişiye gönderilmiştir.

TURAŞ’ın, gelirlerinin artırılmasına yönelik yeni proje çalışmalarımız devam etmektedir.

4.2.  Üyelerimize Yönelik Çalışmalar

2017 yılında  üyelerimizden, Vakıf Üyelik Aidatı olarak toplam 112.510,00 TL tahsil edilmiştir. Üyelerimizden Vakıf Üyelik Aidatı olarak aylık 10,00 (On)TL alınmaktadır. Üyelerimize maddi destek vermek amacıyla, Vakfımızın sınırlı mali imkanları ve diğer hizmetlerden elde edilen kaynaklar da kullanılarak üyelerimize aşağıda belirtilen imkanlar sağlanmıştır.

4.2.1.    Karşılıksız Sosyal Yardım

 Üyelerimizin 1.derece yakınlarının vefatı halinde yapılan ölüm yardımımiktarı2017 yılında 1.250,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 40 üyemize 50.000,00 TL Karşılıksız Sosyal Yardım (Ölüm Yardımı)’da bulunulmuştur.

4.2.2.    Bireysel Emeklilik Fonu Uygulaması

Üyelerimizin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanabilmesi amacıyla, 01.01.2012 tarihinden itibaren “Bireysel Emeklilik Fonu” kurulmuştur. 2017 yılında üyelerimizden Bireysel Emeklilik Fonu Aidatı olarak aylık 20,00 (Yirmi) TL olmak üzere toplam 225.020,00 TL Bireysel Emeklilik Fonu Aidatı tahsil edilmiş ve Fonlar Yönetmeliği çerçevesinde, tahsil edilen Bireysel Emeklilik Fonu Aidatlarına aylık net %0,5 (Binde beş) nema uygulanmıştır. 2018 yılında üyelerden alınacak, Bireysel Emeklilik Fonu Aidatının 20,00 (Yirmi)TL olarak aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan; Bireysel Emeklilik Fonunda biriken üye birikimlerinin aktarılacağı yeni Bireysel Emeklilik şirketinin belirlenmesi ve üye birikimlerinin aktarılması çalışmalarımız devam etmektedir.

Bağlı Ortaklığımız TURAŞ A.Ş.‘den, Vakfımıza her yıl aktarılan kâr payı (temettü) ödemesi, şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, 2015 ve 2016 yıllarında Vakfımıza ödenememiştir. Açılan davanın sonucuna göre; 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait birikimlerin, 2018 yılı içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması planlanmıştır.

4.2.3.    Kısa Mesaj (SMS) Uygulaması

Üyelerimize daha hızlı ulaşmak ve bilgilendirmek amacıyla, üyelerimizin cep telefonlarına, toplu kısa mesaj (SMS) gönderilmesi uygulamasına devam edilmiştir. 


5.    BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

5.1.  TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız ve DÖSEM ortaklığı ile 200,00 TL sermaye ile 1992 yılında kurulmuş olan TURAŞ’ın mevcut sermayesi 5.000.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURAŞ’da, % 50.56 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakfımız, TURAŞ Yönetim Kurulu’nda 4 üye ile temsil edilmektedir. Şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, TURAŞ’dan, 2015 ve 2016 yıllarında kâr payı alınamamıştır. TURAŞ’dan, 2017 yılında 308.132,13 TL net kâr payı sağlanmıştır.

5.2.  TURTAV Turizm Tanıtma Reklam ve Ticaret A.Ş. 

Vakfımız, Turizm ve Ticaret A.Ş. (TURAŞ)  ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ortaklığı ile 22.000,00 TL sermaye ile 1997 yılında kurulmuş olan TURTAV A.Ş.’nin mevcut sermayesi 50.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURTAV A.Ş.’de, %20 oranında hissesi bulunmaktadır. Şirketin kurulduğu günden itibaren sürekli olarak zararda olması nedeniyle, tasfiyesine karar verilmiş olup, şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre şirketin devam eden davası nedeniyle 2017 yılında kapatılamadığı, davanın sonuçlanmasını müteakip, 2018 yılı içerisinde şirketin tasfiye işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

5.3.  TURVAKEN Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Vakfımız ve dört gerçek kişi (Muzaffer YAVUZ, Mustafa Atila ÖZŞATIR, Salih YAVUZER ve Nurettin KIRAN) ortaklığı ile 50.000,00 TL sermaye ile 24.04.2014 tarihinde kurulmuş olan TURVAKEN A.Ş.’ne, %99 hisse ile iştirak edilmiştir. Vakfımız, TURVAKEN A.Ş. Yönetim Kurulu’nda 3 üye ile temsil edilmektedir.

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü, Derinyar Mevkiinde, 1 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacıyla, toplam 26.200 m2’lik iki tarla 100.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır.

Güneş Enerjisi Santral Uygulama Projesi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış ve Çorum bölgesinde yetkili dağıtım şirketi olan YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması” imzalanmıştır.

Çorum İl Genel Meclisi, 05.05.2016 tarih ve 193 sayılı kararı ile TURVAKEN Enerji A.Ş.’nin sahibi olduğu 393 ve 394 no’lu tarla vasıflı taşınmazların, Güneş Enerjisine dayalı “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı)” olarak hazırlanan “İmar Planı”nı onaylamıştır.

Çorum bölgesinde yetkili dağıtım şirketi olan YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemi Kullanma Anlaşması” imzalanmıştır.

Güneş Enerjisi Santrali tamamlanarak, 29.09.2017 tarihinde “Geçici Kabulü” yapılmış olup, Geçici Kabul, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Enerji Nakil Hattı tamamlanarak, 08.12.2017 tarihinde “Geçici Kabulü” yapılmış olup, Geçici Kabul, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 11.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Geçici kabulü tamamlanan, Güneş Enerjisi Santrali elektrik üretimine başlamış ve 2017 yılında ilk faturasını da kesmiştir.

Şirketin acil ihtiyacı nedeniyle; Vakfımızdan, 2014 - 2017 yılları arasında toplam 2.190.000,00 TL borç verilmiştir.

6.    VAKFIN DENETİMİ

Vakfımız Denetim Kurulu (Tayfun SARAYÖNLÜ, Ali Vehbi KURTULUŞ ve Mehmet KUTLUKAYA)’nca çalışmalarımız muntazaman incelenmekte olup, işlemlerin sistematik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.